KOLEJ ŻELAZNA EPOKI PARY i jej modele w skali TT (1:120)
Epoki kolejowe.
Podział historii kolei żelaznych w Europie na epoki i okresy.

[Europa]  [Polska] 

W celu ułatwienia życia modelarzom kolejowym i miłośnikom kolei z całej Europy Europejski Związek Modelarzy Kolejowych i Milosników Kolei MOROP opracował zestaw norm modelarskich NEM, które określają podział historii kolei w poszczególnych krajach europejskich na epoki, a epok na okresy. W zestawie norm NEM epoki oznaczane są kolejnymi liczbami rzymskimi, a występujące w nich okresy kolejnymi małymi literami łacińskimi. Ponieważ historia kolei żelaznej w samej tylko Europie jest bardzo szerokim zagadnieniem, uważam, że każda próba usystematyzowania wiedzy w tej dziedzinie jest ze wszech miar pożądana. Dlatego staram się stosować podział proponowany w tym zestawie norm do opisu historii europejskich kolei żelaznych.


Epoki kolejowe w Europie

Epoka I1800-1925Budowa pierwszych linii kolejowych, rozwój parowozów, wiele kolei prywatnych i różnorodny tabor.
Epoka II1920-1950Ujednolicanie przepisów budowy i eksploatacji kolei, umowy określające sposób wymiany wagonów w ruchu międzypaństwowym (RIV, RIC), początki elektryfikacji kolei, początki sygnalizacji świetlnej.
Epoka III1945-1970Odbudowa powojenna i rozwój nowoczesnego taboru, przechodzenie z trakcji parowej na elektryczną i spalinową.
Epoka IV1965-1990Koniec eksploatacji trakcji parowej, wprowadzenie międzynarodowego systemu numeracji wagonów.
Epoka V1985-2010Powstanie sieci kolei dużych prędkości, malowanie reklam na taborze kolejowym, początek liberalizacji dostępu prywatnych operatorów do sieci kolejowej, przekształcenie kolei państwowych w spółki akcyjne z podziałem na spółki zarządzające infrastrukturą i spółki przewozowe, często oddzielnie dla przewozów osobowych i towarowych.
Epoka VI2005-Obok kolei tradycyjnych powstaje wielu przewoźników bez własnej infrastruktury, którzy specjalizują się w przewozach osobowych i/lub towarowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, i posiadają własny tabor. Przystosowanie 12-cyfrowego schematu numerowania taboru UIC do nowych warunków. Zamiana dotychczasowych umów międzypaństwowych (RIC, RIV, etc.) na nowe europejskie regulacje (OTIF, TSI). Likwidacja organizacji wspólnego parku wagonów (EUROP, OPW). Łączenie krajowych linii dużych prędkości w ogólnoeuropejską sieć. Zmniejszanie ruchu towarowego, modernizacja urządzeń ładunkowych w celu zwiększenia ich przepustowości. Przewozy osobowe głównie za pomocą dużych zespołów trakcyjnych, a towarowe głównie całymi pociągami.

Źródła: MOROP NEM800 Eisenbahn-Epochen


Epoki i okresy kolejowe w Polsce.

Epoka I1842-1918Pierwsze linie kolejowe na ziemiach polskich. Budowa kolei przez prywatne przedsiębiorstwa. Tworzenie zarządów państwowych.
Okres a1842-1871Budowa pierwszych linii kolejowych (Wrocław-Oława, Kolej Warszawsko-Wiedeńska, Kolej Krakowsko-Górnośląska). Spółki akcyjne.
Okres b1871-1918Róznorodność taboru. Upaństwawianie linii kolejowych.
Epoka II1918-1945Przejmowanie kolei od państw zaborczych. Organizacja polskiego kolejnictwa. Przebudowa sieci kolejowej (budowa nowych linii). Polskie konstrukcje taboru. Początek trakcji elektrycznej.
Okres a1918-1926Okres ustalania się granic Polski i odbudowy taboru. Przejmowanie taboru państw zaborczych pod zarząd polski.
Okres b1926-1939Utworzenie Polskich Kolei Państwowych. Oznaczenia taboru z orłem w koronie i znakiem PKP. Budowa pełnostalowych wagonów osobowych polskiej konstrukcji (1928). Ujednolicenie oznaczeń taboru (1930). Pojawiają się wagony spalinowe do ruchu pasażerskiego (1934). Pierwsze lokomotywy elektryczne (1936).
Okres c1939-1945II Wojna Światowa. Włączenie kolei na terenie dawnych Prus do zarządu kolei niemieckich DRG, a pozostałych kolei do zarządu Kolei Wschodnich na terenie Generalnej Guberni.
Epoka III1945-1968Odbudowa kolei po zniszczeniach wojennych. Produkcja nowych typów taboru. Odbudowa trakcji elektrycznej. Wprowadzenie trakcji spalinowej.
Okres a1945-1951Nowe typy parowozów razem z parowozami pochodzenia wojennego i zakupionymi w Ameryce. Budowa nowych wagonów i użytkowanie wagonów pochodzenia wojennego. Orzeł na oznaczeniach traci koronę.
Okres b1951-1956Polskie konstrukcje wagonów. Dalsza rozbudowa trakcji elektrycznej. Pierwsze spalinowozy konstrukcji polskiej. Wprowadzenie nowych oznaczeń wagonów towarowych (1951).
Okres c1956-1968 Koniec produkcji parowozów. Likwidacja trzeciej klasy w wagonach pasażerskich (1956). Koniec umieszczania orła na wagonach. Rozpoczęcie stosowania ogrzewania elektrycznego w wagonach osobowych (1957). Calkiem nowe rozmieszczanie oznakowań na wagonach pasażerskich (1958). Wprowadzenie wagonów piętrowych (1959). Początki produkcji dalekobieżnych wagonow polskiej konstrukcji z rodziny Y w standardzie UIC (1964).
Epoka IV1968-1989Wprowadzenie numeracji zgodnej ze standardem UIC. Intensywna elektryfikacja szlaków. Wycofywanie trakcji parowej. Czas największych przewozów towarowyych w historii PKP.
Okres a1968-1974Lokomotywy wyposażone w duże latarnie. Wprowadzenie oznaczeń taboru zgodnego z UIC (1968). Podwójne oznaczenia wagonów towarowych.
Okres b1974-1980Największa ilość przewozów w historii PKP 1977-1978. Budowa Centralnej Magistrali Kolejowej. Bardzo intensywna elektryfikacja szlaków na PKP. Budowa wagonów osobowych UIC-Z2 poskiej konstrukcji (1980).
Okres c1980-1989Czas stagnacji.
Epoka V1989-Restrukturyzacja PKP. Spadek inwestycji na kolei. Powiększanie przepustowości szlaków. Dopuszczenie przewoźników prywatnych do sieci PKP.
Okres a1989-2001Wprowadzenie nowych wzorów malowania wagonów pasażerskich na PKP. Żółte malowanie lokomotyw. Lubuska Kolej Regionalna. Pociągi EC i IC. Budowa pierwszych wagonów UIC-Z1 polskiej konstrukcji. Nowe konstrukcje polskich szynobusów.
Okres b2001-PKP Spółka Akcyjna. Prywatni przewoźnicy. Prywatyzacja kolei wąskotorowych. Wprowadzenie nowego malowania wagonów pasażerskich w spółce PKP-Intercity (2003).

Źródła: MOROP NEM825 PL Eisenbahn-Epochen in Polen

Epoka I. Angielski parowóz kolei Great Western Railway z 1855 r. Rysunek z książki G. Drysdale Dempseya Atlas of the Engravings to Illustrate and Pictorically Expalain the Locomotive Engine in All its Phases. Londyn 1859. Epoka II. Niemiecki parowóz towarowy serii BR 41 we Frankfurcie nad Menem w 1939 r. Foto Wolfgang Heegmann. Epoka III. Niemiecki tendrzak serii BR 65 w Muzeum Kolejnictwa w Bochum-Dahlhausen w 2006 r. Foto Henning Pietsch. Epoka IV. Niemieckie elektrowozy serii BR 242 i BR 250 w 1981 r. Foto Eugen Nosko. Epoka V. Francuski pogiąg dużej prędkości TGV (fr. Train à Grande Vitesse) na Lyońskim dworcu Saint Exupéry w 2007 r. Foto własne. Epoka VI. Elektrowóz Bombadier-Traxx 185 548 międzynarodowego przewoźnika ITL w 2007 r. Foto Ketamin.