KOLEJ ŻELAZNA EPOKI PARY i jej modele w skali TT (1:120)
Koleje żelazne w Prusach i innych państwach niemieckich

[Rys historyczny]  [Nazwy]  [Normalia]  [Klasyfikacja parowozów z 1883r.]  [Klasyfikacja parowozów z 1903r.] 

Rys historyczny

Pocz±tkowo wszystkie pruskie linie kolejowe były przedsiębiorstwami prywatnymi. Pierwsz± była założona w 1838 r. kolej Berlin-Poczdam (nazywana Stammbahn). Państwo Pruskie zaczęło finansować budowę kolei ok. roku 1850. Były to: Królewskie Wesfalskie Przedsiębiorstwo Kolejowe (Königlich-Westfälische Eisenbahn-Gesellschaft) oraz Pruska Kolej Wschodnia (Preußische Ostbahn). Prawo pruskie gwarantowało państwu możliwo¶ć wykupu każdej prywtnej linii kolejowej po 30 latach od jej uruchomienia.

Długoletni szef sztabu armii pruskiej Helmut von Moltke (1800-1891) zdaj±c sobie sprawę z militarnego znaczenia kolei miał zwyczaj mawiać "nie budujcie twierdz, budujcie koleje", co było wyrazem zmiany pruskiej strategii prowadzenia wojen, która miała się okazać niebawem bardzo efektywna. Von Moltke zauważył, że dzięki wykorzystaniu dobrze rozbudowanej kolei można było wówczas osi±gn±ć dwudniow± przewagę nad przeciwnikiem podczas mobilizacji i przerzucania wojsk, co dawało prawie pewne zwycięstwo. Nawi±zał więc ¶cisł± współpracę sztabu z władzami kolejowymi.

Wojna Prusko-Austriacka (1866)
Podczas wywołanej przez Prusy wojny siedmiotygodniowej (16.VI.1866-23.VIII.1866) z Austri±, kolej została po raz pierwszy w historii wykorzystana na duż± skalę do działań wojennych. Prusy posiadały kilkukrotnie większ± sieć kolejow± i dużo większ± ilo¶ć taboru, co zapewniało wojskom dużo większ± mobilno¶ć i możliwo¶ci zaopatrzenia. Prusy przerzuciły trzy armie pięcioma liniami kolejowymi na ¦l±sk i Łużyce, dowoż±c sprzęt i żołnierzy do granicy. Żołnierze nie zmęczęni marszem wkroczyli natychmiast do Czech. Szybko¶ć manewru kompletnie zaskoczyła Austriaków.

Po wygranej przez Prusy wojnie Austia podpisała z Prusami traktat pokojowy w Pradze (23.VIII.1866), na mocy którego (wcze¶niej zbrojnie zajęty przez Prusy) Holsztyn oraz Hanower, Hesja Elektoralna (tereny Hesji na północ od rzeki Men), księstwo Nassau i Wolne Miasto Frankfurt przeszły we władanie Prus (formalnie anektowane ustaw± z 20.IX.1866).

Traktat praski zobowi±zał Austrię do wypłaty 40 mln talarów odszkodowania. Wzi±wszy pod uwagę, że 1 talar ważył 1/30 funta, czyli 16 2/3 grama srebra, kontrybucja wyniosła ca 666 ton srebra. Po wojnie wiele prywatnych dot±d przedsiębiorstw kolejowych zostało przez państwo zaanektowanych, wykupionych za gotówkę b±dĽ przejętych w zamian za obietnicę pomocy finansowej.

Zwi±zek Niemiecki przestał istnieć, a powstał Zwi±zek Północnoniemiecki, pocz±tkowo jako unia wojskowa. 16.IV.1867 parlament rzeszy (nm. Reichstag) uchwalił konstytucję Zwi±zku Północnoniemieckiego, która weszła w życie 1.VII.1867 legalizuj±c powstanie niemieckiego państwa federalnego, które było złożone z formalnie niepodległych księstw, a w praktyce w pełni kontrolowane przez Królestwo Prus pod przewodnictwem kanclerza Ottona von Bismarcka. Poza terytorium Zwi±zku pozostały państwa południowoniemieckie czyli Bawaria, Badenia i Wirtembergia, które za udział w wojnie przeciwko Prusom musiały zapłacić kontrybucje i podpisać tajne traktaty wojskowe z Prusami skierowane przeciw Francji.

Organem ustawodawczym Zwi±zku był dwuizbowy parlament składaj±cy się z Reichstagu i izby zwi±zkowej (nm. Bundesrat). Organem wykonawczym Bundesratu było Prezydium z kanclerzem na czele, które reprezentowało państwo na zewn±trz, decydowało o pokoju i wojnie, ratyfikowało umowy międzynarodowe i mianowało dyplomatów. Kanclerzem został oczywi¶cie Bismarck.

Wojna Francusko-Pruska (1870-1871)
W 1870r., czyli zaledwie trzy lata póĽniej, Prusy sprowokowały kolejn± wojnę. Była to wojna Francusko-Pruska (19.VII.1870 - 10.V.1871). Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu możliwo¶ci transportowych kolei Prusy miały znaczn± przewagę nad przeciwnikiem. Błyskawiczna koncentracja wojsk zdecydowała o losach wojny. W dniach 23.VII a 8.VIII.1870 wojsko pruskie użyło 1300 poci±gów i przewiozło nad Ren 548 tysięcy żołnierzy, 157 tysięcy koni, setki dział, tony amunicji, zapasów i innego sprzętu.

Francja przegrała i na mocy traktatu pokojowego zawartego we Frankfurcie nad Menem 10.V.1871 musiała oddać Prusom Lotaryngię i Alzację (bez miasta Belfort). Oznaczało to dla Francji stratę 20% jej potencjału górniczo-hutniczego z uwagi na bogate złoża rud żelaza i węgla kamiennego w tych departamentach. Dodatkowo traktat frankfurcki zobowi±zywał Francję do wypłacenia Prusom kontrybucji w wysoko¶ci 5 miliardów franków w złocie płatne do 2.III.1874 (spłacone przed terminem 5.IX.1873). Do końca spłaty kontrybucji wojska pruskie stacjonowały w północno-wschodniej Francji, co było zapisan± w traktacie gwarancj± zapłaty. Ponieważ 1 frank zawierał 0.290323 grama czystego złota, zatem 5 mld franków stanowiło 1452 tony złota.

Cesarstwo Niemieckie (1871)
Tab.1. Cesarstwo Niemieckie w 1910r.
PaństwoObszarLudno¶ć
Król. Prus348 78040 165 219
Król. Bawarii75 8706 887 291
Król. Wirtembergii19 5072 437 574
Król. Saksonii14 9934 806 661
Alzacja i Lotaryngia14 5521 874 014
W.Ks. Badenii15 0702 142 833
W.Ks. Mecklenburg-Schwerin13 127639 958
W.Ks. Hesji7 6881 282 051
W.Ks. Oldenburgii6 429483 042
W.Ks. Sachsen-Weimar-Eisenach3 610417 149
W.Ks. Mecklenburg-Sterlitz2 929106 442
Ks. Brunszwik3 672494 339
Ks. Sachsen-Meiningen2 468278 762
Ks. Anhalt2 299331 128
Ks. Sachsen-Coburg-Gotha1 977257 177
Ks. Sachsen-Altenburg1 324216 128
Ks. Lippe-Detmold1 215150 937
Ks. Waldeck1 12161 707
Ks. Schwarzburg-Rudolstadt941100 702
Ks. Schwarzburg-Sondershausen86289 917
Ks. Reuss linii młodszej827152 752
Ks. Schumburg-Lippe34046 652
Ks. Reuss linii starszej31672 769
Wolne Miasto Hamburg4141 014 664
Wolne Miasto Lubeka298116 559
Wolne Miasto Brema256299 526
Razem540 85864 925 993
18.I.1871 w sali zwierciadlanej pałacu wersalskiego ogłoszono powstanie Cesarstwa Niemieckiego (nm. Deutsches Kaiserreich). Było to nowe niemieckie państwo federalne - Rzesza Niemiecka (nm. Deutsches Reich), którego cesarzem był każdorazowy król Prus. Po 1918r. państwo to nazywane jest często Drug± Rzesz± (nm. Zweites Reich). W jego skład wchodziły 4 królestwa, 6 wielkich księstw, 12 księstw, 3 wolne miasta oraz Alzacja z Lotaryngi± jako terytorium rzeszy. 3.III.1871 wyłoniono parlament. 16.IV.1871 parlament uchwalił konstytucję, która weszła w życie 4.V.1871. Konstytucję napisano w ten sposób, że nie było wiadomo czy Rzesza jest federacj± niezależnych państw, czy też państwem federacyjnym złożonym z podległych państw. W praktyce jednak nie miało to znaczenia, gdyż wielko¶ć największego państwa federacji, czyli Prus, których król był jednocze¶nie cesarzem, wykluczała skuteczny sprzeciw innych państw wobec polityki hegemona.

Lata grynderskie (1871-1873)
W latach 1871-1873 po wygranej wojnie z Francj±, dzięki wspomnianej gigantycznej kontrybucji nast±pił w Prusach okres gwałtownego rozwoju gospodarczego. Zarówno prywatni przedsiębiorcy jak i państwo Pruskie inwestowali olbrzymie kwoty we wszystkich dziedzinach gospodarki, budowano nowe domy, koleje, fabryki, stocznie, statki parowe. Z dnia na dzień powstawały nowe firmy. Podowowało to wzrost zapotrzebowania na transport - wówczas głównie kolejowy, którego rozwój wymagał zwiększonej produkcji stali, co powodowało zwiększone zapotrzebowanie na węgiel, którego potrzebowały również parowozy, a węgiel transportowany był kolej± itd. Okres ten, w literaturze niemieckiej nazywa się często "latami założycielskimi" (nm. Gründjahre, Gründerzeit) - st±d powstał neologizm "lata grynderskie".

Kryzys grynderski (1873)
W 1873 nast±pił największy w XIXw. kryzys gospodarki ¶wiatowej, zwany w literaturze niemieckiej "kryzysem założycielskim" (nm. Gründkrise, Gründerkrach). Kryzys znacznie ostudził zapał ludzi do inwestowania, co spowodowało zastój w rozwoju prywtnych przedsiębiorstw kolejowych. Dodatkowo jednym z priorytetów Bismarcka było upaństwowienie wszystkich kolei niemieckich, co miało być jednym z lekarstw na kryzys. Efektem takiej polityki był nadmierny rozwój kolei niemieckich w stosunku do potrzeb, który miał miejsce do końca XIXw.

W 1875 r. państwo Pruskie sfinansowało budowę dwóch dużych linii kolejowych: Pruskiej Kolei Północnej (Preußische Nordbahn) oraz Kolei Wojskowej (Militär Eisenbahn) Marienfelde-Zossen-Jüterbog. W latach 1880-1889 większo¶ć prywatnych linii została znacjonalizowana.

30.XI.2010r. Ci±g dalszy w przygotowaniu.


Nazwy

Królewskie Pruskie Państwowe Koleje Żelazne Königlich Preußische Staatseisenbahnen KPSB (lub K.P.S.B., ang.Royal Prussian State Railways) nie posiadały centralnej państwowej administracji kolejowej. Dyrekcje Okręgowe Królewskiej Kolei Żelaznej (Königliche Eisenbahn-Direktion KED) były w dużej mierze samodzielne i podlegały wprost Ministerstwu Handlu.

Od 1886 r. stosowano nazwę Prusko-Heskie Państwowe Koleje Żelazne Preußisch-Hessische Staatseisenbahnen (ang. Prussian-Hessian State Railways) a dyrekcje okręgowe przemianowano na Dyrekcje Kolei Żelaznej (Eisenbahn-Direktion ED), lecz nie uszczuplono ich samodzielno¶ci i były one bezpo¶rednio podległe Ministerstwu Robót Publicznych. Stopień tej niezależno¶ci był bardzo duży, każda z nich miała swój własny tabor i własne zakłady naprawcze.

W latach 1918-1920 stosowano nazwę Pruska Kolej Państwowa Preußische Staatsbahn (ang. Prussian State Railway). Pod koniec I Wojny ¦wiatowej pruska sieć kolejowa liczyła 37500 km. W 1920 roku Pruska Kolej Państwowa razem z kolejami innych państw niemieckich weszła w skład Kolei Żelaznej Rzeszy (Reichseisenbahn), w 1924 r. przekształconej w Przedsiębiorstwo Kolej Rzeszy Niemieckiej (Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, DRG).

Częstym błędem popełnianym przez miło¶ników kolejnictwa (od lat 70. XX wieku) jest stosowanie skrótu KPEV (lub K.P.E.V.) i nazwy "Königlich Preußische Eisenbahn-Verwaltung" (Administracja Królewskiej Pruskiej Kolei Żelaznej, ang. Royal Prussian Railway Administration). Wzięło się to st±d, że skrót KPEV znajduje się na tarczy herbowej umieszczanej na pruskich wagonach i lokomotywach, a zaprojektowanej przez jednego z urzędników Kolońskiej Dyrekcji Okręgowej. Wzór herbu został bezmy¶lnie powielony w innych Dyrekcjach i w ten sposób się rozpowszechnił. Ani skrót, ani sama nazwa w dokumentach nigdy nie były używane, gdyż instytucja o takiej nazwie nigdy nie istniała. Na niektórych tarczach herbowych widnieje poprawny skrót K.P.S.B. (choć z liter± "S" odwrócon±), co ¶wiadczy o tym, że nie wszyscy pruscy urzędnicy byli bezmy¶lni.

Nie chc±c przyczynić się do rozpowszechniania tego błędu, na okre¶lenie Pruskich Kolei Państwowych konsekwentnie używam skrótu KPSB.


Normalia

Większo¶ć pruskich parowozów i wagonów powstawała na zamówienie niezależnych prywatnych przewoĽników i dopiero potem przeszła na inwentarz KPSB, było więc mnóstwo różnych konstrukcji i ich odmian, w sumie ponad 80 serii. Od 1878 r. wprowadzano system normalizacji budowy lokomotyw, trendrów i wagonów, aby na przyszło¶ć budowa i naprawy taboru były tańsze i łatwiejsze. Operał się on na tzw. normaliach, czyli wykre¶lonych w skali 1:40 rysunkach konstrukcyjnych lokomotyw, tendrów i wagonów. Każdy arkusz (Musterblatt) posiadał odpowiednie oznaczenie, np. Musterblatt III-IVf (parowóz T 91), Musterblatt III-5e (tender 4T18) lub Musterblatt IIb1 (dzisięciotonowy zamknięty wagon towarowy Gl, po 1922 r. oznaczany "Gw Magdeburg").

Z pocz±tku znakomit± większo¶ć parowozów stanowiły tendrzaki, co jest zrozumiałe, zważywszy, że były one używane na krótkich niezależnych liniach lokalnych. Zapotrzebowanie na długodystansowe parowozy rosło w miarę budowy sieci kolejowej, przy czym największy popyt był na parowozy towarowe. W 1914 roku KPSB dysponowało ł±cznie ok. 30 tysi±cami parowozów.


Pruska klasyfikacja parowozów z 1883r.

Przed 1883 r. parowozy posiadały nazwy lub numery, które nadawano im w każdej Dyrekcji niezależnie od innych. Pierwsz± klasyfikację taboru wprowadzono w 1883 r. na wzór klasyfikacji stosowanej na Pruskiej Kolei Wschodniej (Ostbahn). Nie zawierała ona podziału na serie. W każdej Dyrekcji parowozy numerowano nadal niezależnie, ale każdy parowóz otrzymywał swój numer kolejny z przedziału zależnego od jego przeznaczenia i budowy:

Budowa parowozu, przeznaczenie Zakres numerów
Parowozy z napędem na jedn± o¶ 1-99
Parowozy pospieszne i pasażerskie z napędem na dwie osie wi±zane 100-499
Parowozy towarowe z napędem na dwie osie wi±zane 500-799
Parowozy towarowe z napędem na trzy osie wi±zane 800-1399
Tendrzaki towarowe z napędem na dwie osie wi±zane 1400-1699
Tendrzaki towarowe z napędem na trzy osie wi±zane 1700-1899
Parowozy specjalne 1900-1999

Aby jednoznacznie zidentyfikować parowóz należało podać nazwę Dyrekcji i jego numer, np. "Stettin 1741", z czego można było wnosić, że jest to trzyosiowy tendrzak podległy Dyrekcji w Szczecinie.


Pruska klasyfikacja parowozów z 1903r.

Rychło okazało się, że klasyfikacja z 1883 r. jest niewystarczaj±ca, primo z powodu produkcji dużej ilo¶ci parowozów (nie starczało numerów z zakresu), secundo z powodu konstruowania nowych typów (np. z napędem na cztery osie wi±zane), którym nadawano niewykorzystane numery z przedziałów o podobnym przeznaczeniu.

W 1903 r. opracowano now± klasyfikację, opart± na klasyfikacji stosowanej w Dyrekcjach w Kolonii, Elberfeld i Magdeburg. W latach 1905 i 1908 wprowadzono j± we wszystkich Dyrekcjach. Każda lokomotywa, oprócz numeru kolejnego i nazwy Dyrekcji, które dotychczas posiadała, otrzymała oznaczenie serii składaj±ce się z litery i numeru serii. Np. trzyosiowy tendrzak "Stettin 1741" otrzymał dodatkowo oznaczenie serii "T3". Litera oznaczała przeznaczenie parowozu:

S - Pospieszny Schnellzuglokomotive
P - Pasażerski Personenzuglokomotive
G - Towarowy Güterzuglokomotive
T - Tendrzak Tenderlokomotive

Parowozy o ¶redniej mocy otrzymały numer serii "3": S3, P3, G3, T3. Słabsze miały numery serii niższe, mocniejsze wyższe. Parowozy z silnikami na parę przegrzan± oznaczano parzystymi numerami serii, a ich odpowiedniki na parę nasycon± numerami o jeden mniejszymi. Potem wprowadzono pod-podziały, a w miarę produkcji nowych typów otrzymywały one coraz wyższe numery serii.

W seriach 1-3 znalazly sie wszystkie stare typy parowozów, była tam więc rozmaito¶ć różnych układów osi i konstrukcji silników. Liczono na to, że w miarę skre¶lania z inwentarza zużytych lokomotyw system będzie się stawał coraz bardziej przejrzysty.

Mapa Pruskiej Kolei Wschodniej (Preußische Ostbahn). Stan z 1873 r. Mapa sieci kolejowej Prus. Stan z 1914 r. Pruska tarcza herbowa umieszczana na lokomotywach, będ±ca powodem błędnego mniemania o istnieniu Administracji Królewskiej Pruskiej Kolei Żelaznej. Pruska tarcza herbowa umieszczana na wagonach. Arkusz normalizacyjny Musterblatt IIb1.